aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kancelaria Prawna Mentor Group sp. z o. o. oraz władze gminy Lubawka zapraszają byłych pracowników zakładów azbestowych oraz ich rodziny na spotkanie, które odbędzie się w Domu Kultury w Lubawce 22 listopada o godzinie 17:00. Celem spotkania będzie kompleksowa pomoc w uzyskaniu odszkodowań osobom, które przez szkodliwy wpływ azbestu doznały uszczerbku na zdrowiu, bądź utraciły bliską im osobę.

 

Jak zapewniają organizatorzy, jest o co walczyć – kwoty odszkodowań oscylują w dziesiątkach tysięcy złotych, podają przykłady:
- 82 531 zł – tyle tytułem jednorazowego odszkodowania możesz uzyskać, jeżeli Twój bliski pracował w narażeniu na azbest i zmarł w wyniku jednej z chorób układu oddechowego.
- od 9 170 zł do nawet 91 700 zł możesz natomiast uzyskać, jeżeli byłeś pracownikiem Zakładów Azbestowych oraz cierpisz na jedną z chorób układu oddechowego.

Odszkodowanie - śmierć osoby bliskiej.
Osoby, których bliski zmarły (małżonek, rodzic, inna osoba) pracował w przeszłości w Zakładach Azbestowych, chorował na jedną z chorób wymienionych w wykazie chorób zawodowych, a jego śmierć miała związek z chorobą zawodową, dowiedzą się jak starać się o odszkodowanie. Kancelaria Prawna Mentor Group sp. z o. o. pomaga w pośmiertnym stwierdzeniu choroby zawodowej (jeżeli choroba zawodowa nie została stwierdzona za życia osoby bliskiej), a następnie w skutecznym wywalczeniu odszkodowania dla najbliższych zmarłego.

Odszkodowanie dla byłego pracownika Zakładów Azbestowych.
Osoby, które pracowały w narażeniu na azbest i odczuwają dolegliwości związane z układem oddechowym, dowiedzą się jak starać się o stwierdzenie choroby zawodowej oraz wypłatę jednorazowego odszkodowania. Kancelaria zapowiada reprezentowanie klientów przed Inspektorem Sanitarnym, ZUS-em oraz Sądami.

Azbest – cichy zabójca.
Pył azbestu ma silne właściwości rakotwórcze. Jest przez to uważany za jeden z pyłów stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia pracowników. Pomimo niestosowania azbestu w Polsce już od kilkunastu lat, w dalszym ciągu odnotowywane są nowe przypadki chorób azbestozależnych, co jest związane ze specyfiką biologicznego działania azbestu, którego następstwa zdrowotne mogą się ujawniać w trakcie trwania zatrudnienia, jak również wiele lat po zaprzestaniu pracy w narażeniu. Wdychane z powietrzem włókna azbestowe kumulują się płucach przez całe życie, a pierwsze objawy chorobowe mogą ujawnić się nawet po 50 latach od pierwszej ekspozycji na ich działanie (okres utajenia, latencji). Kancerogenne działanie włókien azbestowych może być wzmacniane współdziałaniem innych czynników toksycznych.

Jakie choroby uprawniają do uzyskania jednorazowego odszkodowania?
W wykazie chorób zawodowych obowiązującym aktualnie (tj. z 2009 r.) wymienione zostały następujące choroby będące skutkiem zawodowej ekspozycji na azbest:

– pylica azbestowa;
– choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
– rozległe zgrubienia opłucnej,
– rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia,
– wysięk opłucnowy;
– nowotwory złośliwe:
– rak płuca, rak oskrzela;
– międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej;
– przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Pojęcie choroby zawodowej jest zdefiniowane w kodeksie pracy. Zgodnie z przepisem art. 235 k.p. za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. Należy zauważyć, że do stwierdzenia choroby zawodowej niezbędne jest zaistnienie dwóch przesłanek – choroba musi występować w wykazie chorób zawodowych, a po drugie powinien wystąpić związek przyczynowy pomiędzy wykonywaniem pracy, a chorobą. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 lipca 1984 r., II PRN 9/84, OSNC, nr 4, poz. 53, stwierdził, że w przypadku pozytywnego ustalenia, iż stwierdzona u pracownika choroba jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych i praca była wykonywana w warunkach narażających na jej powstanie, istnieje domniemanie związku przyczynowego między chorobą zawodową a warunkami narażającymi na jej powstanie.

W przypadku zaistnienia choroby wymienionej w wykazie chorób zawodowych, nawet wiele lat po zakończeniu wykonywania pracy w zakładzie, w którym zajmowano się produkcją lub przetwarzaniem azbestu można wnioskować o stwierdzenie wystąpienia choroby zawodowej.

Objawy choroby wywołanej azbestem mogą ujawnić się nawet po 50 latach od pierwszego kontaktu z tym materiałem. Co więcej, w większości schorzeń wykaz chorób zawodowych nie określa limitu czasu, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.

Lubawka - azbest

 

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA